Sökning: "lesbian novels"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden lesbian novels.

 1. 1. Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Liv Saga Bergdahl; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lesbian literature; lesbian novels; Swedish literature; identity; in visibility; closet; secrecy; coming out; openness; 1930s; Margareta Suber; Agnes von Krusenstjerna; Karin Boye; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study representations of identity and (in)visibility in Swedish lesbian novels written in the 1930s, and to provide a summary of Swedish lesbian literature up to the early 21st century. This study has been done through a close reading primarily of Charlie by Margareta Suber (1932), Fröknarna von Pahlen by Agnes von Krusenstjerna (1930–1935) and Kris by Karin Boye (1934). LÄS MER

 2. 2. "Frightened by a Word" : Shirley Jackson and Lesbian Gothic

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Colin Haines; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :English language; Shirley Jackson; Hangsaman; The Haunting of Hill House; We Have Always Lived in the Castle; lesbian Gothic ; queer theory; Judith Butler; subjectivity; performativity; parody; the abject; compulsory heterosexuality ; ideology; Louis Althusser; psychoanalysis; Sigmund Freud; Julia Kristeva; Engelska; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study examines representations and configurations of lesbianism in literary narrative and, in particular, three novels by American author Shirley Jackson (1916-1965). As recent scholarly work has demonstrated, representations of sexuality between women in literature tend toward the ghostly, the Gothic. LÄS MER

 3. 3. Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer : Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Eslöv : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Kristina Fjelkestam; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; female writers; interwar period; contemporaneous novels; Swedish literary history; gender studies; cultural studies; the New Woman; new women; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : Women´s emancipation created and was created by modernity. During the Swedish interwar period this process was depicted in contemporaneous novels written by and about women. These novels make up about three per cent of the fictional prose published at the time, but they still constitute a blind spot in Swedish literary history. LÄS MER

 4. 4. Språkaktivism Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Wojahn; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER