Sökning: "lena hedlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lena hedlund.

  1. 1. Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

    Författare :Lena Hedlund; Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schizofreniforma psykoser; återhämtning; fysioterapi; rörelsekvalitet; vitalitet; psykometri; innehållsanalys;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. LÄS MER