Sökning: "leisure time centre"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden leisure time centre.

 1. 1. Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer

  Författare :Birgit Andersson; Signild Lemar; Lisbeth Lundahl; Lena Rubinstein Reich; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Leisure-time pedagogue; teacher in leisure-time centre; after-school activities; professional identity; informal assessment; accountability; new forms of governance.; fritidspedagog; grundlärare mot fritidshem; fritidshem; yrkesidentitet; yrkesutveckling; informell bedömning; redovisningskrav; ny styrning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of how leisure-time pedagogues´ professional identity is changed as a consequence of altered governance and resulting new tasks. More specifically the study is oriented towards understanding how external demands for quality accounts, assessments and documentation in leisure-time centers and schools, affect leisure-time pedagogues´ practice of their profession and professional identity, and how the leisure-time pedagogues relate to these demands. LÄS MER

 2. 2. Educational pathways and transitions in the early school years : Special educational needs, support provisions and inclusive education

  Författare :Johanna Lundqvist; Mara Westling Allodi; Eva Siljehag; Susan Sandall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioecological model; children’s views; disability; drawings; first grade; inclusive education; leisure-time centre; longitudinal; mixed method; multiple-case study; preschool; preschool-class; special education; support; transitions; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to describe and analyse the educational pathways from preschool to school of a group of children with and without special educational needs. The aim is also to describe and analyse children’s views and experiences of early years education, and how these can be obtained. LÄS MER

 3. 3. I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet

  Författare :Karin Lager; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :enactment; policy; systematic quality development work; preschool; leisure;

  Sammanfattning : The a im of this thesis is to explore how Systematic quality development work (Sqdw) is enacted in municipalities, preschools and leisure - time centres. In Sweden Sqdw comes within the statutory obligations of preschools and leisure - time centres and constitutes a significant part of teachers’ work. LÄS MER

 4. 4. Från fritidens pedagog till hjälplärare : Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag

  Författare :Finn Calander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; education; episode; integration; interprofessional collaboration; leisure time centre; recreation instructor; strategic context; structuration theory; work team; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The restructuring of the Swedish comprehensive school has brought child care and schoolcloser together. During the 90's leisure time centres (LTCs) were physically integrated into school buildings. Therefore, today teachers and recreation instructors (RIs) often worktogether in teams. LÄS MER

 5. 5. Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg

  Författare :Peter Karlsudd; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special school.; school-age care system; mental handicap; leisure time teacher; Day-centre for school-age children; integration; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The main idea behind the Swedish welfare state is to create a society accessible to all citizens by using to general measures. It is, therefore, important to avoid segregation and special solutions, and instead increase the standard of normal activities. LÄS MER