Sökning: "legal formation"

Visar resultat 6 - 10 av 43 avhandlingar innehållade orden legal formation.

 1. 6. On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture : Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

  Författare :A. M. Ciardi; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Canon Law; canons; cathedral; cathedral chapter; cathedral culture; Church history; cult of saints; Denmark; education; episcopal election s ; legal history; liturgy; Lund; Middle Ages; monasticism; Scandinavia; textual transmission; ecclesiastical tradition; twelfth century;

  Sammanfattning : The cathedral was one of the most important institutions in medieval Europe. The local as well as ecclesiastical elite gathered around it and its bishop; the liturgy was celebrated day and night, year after year; the cathedral served as educational institution of the clergy. The cathedral chapter, i.e. LÄS MER

 2. 7. Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden

  Författare :Wanna Svedberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :gender mainstreaming; Transport Law; gender equality; Gender Legal Studies; Feminist Legal Studies; everyday life; Genus System Theory; Transport Policy; Gender Equality Policy; governance; legislation; Gender Equal Transport System; Public Transport Act; The Planning and Building Act; The Road Act; The Railway Act.;

  Sammanfattning : There is a strong connection between transports and power relations. Prevailing gender patterns show that women and men often tend to have different terms and conditions in matters relating to transport in everyday life. LÄS MER

 3. 8. Citing Matters : An Analysis of the Use of Judicial Decisions in International Criminal Law Adjudication through the Lens of Law-Making

  Författare :Letizia Lo Giacco; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Judicial decisions; International law-making; Citation; International criminal law; International courts; Domestic courts; Discretion; Authority; Legal realism; Empirical; Practices; Reiteration; Dynamic process; International law; Internationell rätt; Internationell straffrätt; Hänvisning;

  Sammanfattning : The present research investigates the formative processes of international criminal law through the iterative citation of judicial decisions in adjudicatory practices. Given the centrality of the judge in the adjudication of international criminal law, this study is underpinned by a legal realist approach to international law informed by the work of Alf Ross (Scandinavian Legal Realism) and Gregory Shaffer (New Legal Realism), according to which the meaning of legal rules and principles is not autonomous from how they are empirically practiced and interpreted by courts. LÄS MER

 4. 9. Eritrea : The making of a nation 1890-1991

  Författare :Redie Bereketeab; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Eritrea; Nation Formation; Colonialism; Identity; Integration; Transformation; Resistance; Collective Memory; Struggle; Liberation; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the century-long process of the making of the Eritrean nation.Developments that culminated in the emergence of the State of Eritrea in 1991 are investigated and elaborated as they are traced from their beginnings in 1890, when Italy declared the creation of its new Colony of Eritrea. LÄS MER

 5. 10. Samhällets styrning av fastighetsindelningen : Dåtid, nutid och framtid

  Författare :Linda Sabel; Peter Ekbäck; Kauko Viitanen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land s division into properties; property formation; public control; suitability examination; law and economics; Sweden; fastighetsindelning; fastighetsbildning; statlig styrning; lämplighetsprövning; rättsekonomi; Sverige; Real Estate and Construction Management; Fastigheter och byggande;

  Sammanfattning : Markens indelning i fastigheter utgör en grundläggande beståndsdel i samhällsbyggandet. De krav som ställs på fastighetsindelningen får konse­kven­ser för vilka fastigheter som får bildas, registreras och ägas vilket i sin tur påverkar samhälls­utvecklingen i ett bredare perspektiv genom att ange förut­sättningarna för var människor kan bo och bedriva olika verksamheter. LÄS MER