Sökning: "ledarskap och medarbetarskap"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden ledarskap och medarbetarskap.

 1. 1. Autonomous, yet Aligned : Challenges of Self-Leadership in Context

  Författare :Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården

  Författare :Agneta Kullén Engström; [external]; []
  Nyckelord :grounded theory; hälso- och sjukvård; effektivitet; sammanslagningar; privatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte Inom hälso- och sjukvården har krav på ökad effektivitet, tillgänglighet och höjd kvalitet, samt en minskad ekonomisk ram, krävt förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Ett syfte med denna avhandling är att utifrån professionellas upplevelser och erfarenheter belysa den praktiska innebörden av begreppet effektivitet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Leadership for co-worker commitment : a TQM approach

  Författare :Roland Harnesk; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : A trend in modern working life is related to adjustments to the rapidly changing requirements of the market. The increased pace of and demands for flexibility from globalization cause changes of the organizational conditions. LÄS MER

 4. 4. Samspel i parkförvaltning : om skötselideal och förhållningssätt till biologisk mångfald i tre svenska parkförvaltningar

  Författare :Petra Bengtsson; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Målet med avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om hur arbetet i svensk parkförvaltning fungerar. För att förstå den komplexa verklighet som arbetet i parkförvaltning innebär, ställdes följande forskningsfrågor:Hur ser arbetet i svensk parkförvaltning ut med avseende på samspelet mellan parkarbetare och tjänstemän?Hur uppfattas biologisk mångfald, relaterat till parkskötsel, av parkförvaltare?Tre parkförvaltningar har studerats ingående avseende arbetet på de taktiska och operativa nivåerna. LÄS MER