Sökning: "leda förändringsprocess"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden leda förändringsprocess.

 1. 1. En utbildning i processledarskap avseende mångfald : utvärdering och aktionsforskning

  Författare :Elisabeth C Andersson; Pirjo Lahdenperä; Laila Niklasson; Matts Mattsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER

 2. 2. Hälsobokslut! En drivkraft för förändrad verksamhetsstyrning? : En longitudinell studie av tre kommuners försök att minska sjukfrånvaron genom användningen av verksamhetsstyrningsmodeller

  Författare :Arne Sjöblom; Ulf Johanson; Matti Skoog; Roland Almqvist; Jan Lindvall; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; management accounting; health statement; change; intangible resources; legitimacy; forces; supporting processes; verksamhetsstyrning; ekonomistyrning; hälsobokslut; förändring; immateriella resurser; legitimering; drivkrafter; stödprocesser; Business studies; Företagsekonomi; Industrial Economics and Organization; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : I början av 2000-talet finansierade regeringen ett projekt, det kommunala hälsobokslutsprojektet, som primärt syftade till att ge erfarenheter och kunskap om olika verksamhetsstyrningsmodellers användbarhet som underlag för det som kallades hälsobokslut. Vidare förväntades projektet ge erfarenheter och kunskap om vilka stödprocesser som var väsentliga för en lyckosam användning av de valda verksamhetsstyrningsmodellerna. LÄS MER

 3. 3. Arbete med skolutveckling - En potentiell gränszon mellan verksamheter? : Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT

  Författare :Anneli Hansson; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Kristen Snyder; Trond Eiliv Hauge; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; CHAT; verksamhetsteori; skolutveckling; utvecklingsprocess; praxisförändring; informationsteknik; etnografiskt orienterad fallstudie; gränszon; systemiska inkonsekvenser;

  Sammanfattning : I en skola som historiskt präglats av en differentierad arbetsorganisation och autonoma traditioner kan ett skolövergripande arbete med att verksamhetsintegrera informations­teknik antas ställa aktörerna inför en rad utmaningar som involverar både omskapande och nyskapande processer. Föreliggande studie utgör ett bidrag till att med en holistisk och verksamhetsteoretisk ansats utforska arbete med förändring, i detta fall ett arbete med att verksamhetsintegrera modern teknik, i skärningspunkten mellan en skolas arbete med att sprida och utveckla teknikbruk över skolan samt dess lärares arbete med pedagogisk praxisförändring. LÄS MER

 4. 4. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER

 5. 5. En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke

  Författare :Britt Bäckström; Karin Sundin; Kenneth Asplund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; familj; fenomenologisk hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; lidande; makar; medelålder; närstående; relation; sorg; stroke.; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. LÄS MER