Sökning: "learning difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 243 avhandlingar innehållade orden learning difficulties.

 1. 1. Konsten att hålla ihop : Om lärande och organisering i rockband

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 2. 2. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 3. 3. Total Cost Analysis in Logistics : Practical Execution, Learning, and Teaching in Higher Education

  Författare :Björn Oskarsson; Maria Huge-Brodin; Jonas Hallström; Johan Woxenius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Cost is considered a crucial factor in much decision-making in private and public organisations. Therefore, the ability to calculate total estimated costs for different alternatives is important. However, such total cost analysis is a challenging task. LÄS MER

 4. 4. ICT and formative assessment in the learning society

  Författare :Bertil Roos; David Hamilton; Yngve Troye Nordkvelle; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; assessment; internet; ICT; learning; constructivism; formative assessment; constructivist assessment; feedback; examination; on-line; cybernetic; e-learning; learning society; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In the 1930s and 1940s, less than one percent of the Swedish population were in higher education. By the beginning of 1990s this proportion had reached 2.4%. During the 1990s, however, a new economic current flowed in Swedish higher education. LÄS MER

 5. 5. A study of student problems in learning to program

  Författare :Jan Erik Moström; Jürgen Börstler; Mordechai Ben-Ari; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; concurrency; learning; difficulties; programming; Computer Science; datalogi; datavetenskapernas didaktik; didactics of computer science;

  Sammanfattning : Programming is a core subject within Computer Science curricula and many also consider it a particularly difficult subject to learn. There have been many studies and suggestions on what causes these difficulties and what can be done to improve the situation. LÄS MER