Sökning: "lateral and peripheral awareness"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lateral and peripheral awareness.

  1. 1. Presence Design Mediated Spaces Extending Architecture

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Charlie Gullström; Katja Grillner; Halina Dunin-Woyseth; [2010]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Architectural design and theory; presence design; presence research; mediated space; mediated presence; remote presence; mediated interaction; audiovisually extended architecture; media space; design friction; hybrid space; virtual space; tele presence; transdisciplinary; mutual gaze; mediated gaze; spatial montage; tertium quid; active spectatorship; shared mediated space; offscreen space; lateral and peripheral awareness; framing; transparency.; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis is a contribution to design-led research and addresses a readership in the fields of architecture as well as in media and communications. In juxtaposing the tools of the designer (e.g. LÄS MER