Sökning: "late modernity"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden late modernity.

 1. 1. Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters

  Detta är en avhandling från The library at Centre for Theology and Religious Studies

  Författare :Ann Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Thich Nhat Hanh; Aloysius Pieris; Constructive Theology; Buddhist-Christian; Christian; Buddhism; Spirituality; Christian Spirituality; Society; Religion and Modernity; Modernity; Religion; Late Modern; Dialogue; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen med titeln Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters ger jag ett konstruktivt bidrag till en kristen spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle. Med utgångspunkt i en nutidsanalys med avseende på relationen mellan religion och modernitet utvecklar jag ett spiritualitetsbegrepp där jag menar att en spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle lever inom ramen för tre spänningsfält: mellan ’kontinuitet och inre fragmentering’, mellan ’formella och informella strukturer’ samt mellan de två religiösa formerna vita activa och vita contemplativa. LÄS MER

 2. 2. Systemmänniskan En studie om människan, automationen och det senmoderna förnuftet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

  Författare :Daniel Bodén; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etnologi; Ethnology; automation; culture; technology; social consciousness; reification; material-ity; modernity; late modernity; labour; production; consumption; service; division of labour; automation; kultur; teknik; socialt medvetande; reifikation; materialitet; modernitet; senmodernitet; arbete; service; arbetsdelning;

  Sammanfattning : How did the conformist “organization man” of modern welfare society turn into the restless and flexible market-rational individualist of late-modernity? And what role did technology play in this transformation? Drawing from inquiries like these, this doctoral thesis deals with topics such as technology, culture, and the production of social consciousness. The aim of the study is to elucidate the historical emergence of late-modern reason, visible in the socio-material process of automation. LÄS MER

 3. 3. Överflöd och ofullbordan. Essä om det moderna

  Detta är en avhandling från Coyote Förlag, Magnus Stenbocksgatan 5, SE-22224 LUND, Sweden

  Författare :Bo Isenberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abstraction; abundance; classical modernity; contingency; crisis; modernity; oblivion; postmodernity; the principle of insufficient reason; religion; society; sociology; structivity; Sociology; tradition; cultural sociology; historical anthropology; Sociologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den moderna epokens början återfinns i det sena sjuttonhundratalet och i Europa. Det är en epok, en kultur som förstår sig som både ny och som annorlunda i förhållande till tidigare epoker och kulturer, sådana som vilat på myter, religion och tradition. LÄS MER

 4. 4. De villkorligt frigivna : : relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Pierre Wiktorin; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Humanities; Humaniora; anthropology of religion; tourism; habitus; late orientalism; social fields; private and public identity; exchange theory; modernity; gender; Wat Phra Dhammakaya; reformist monks; sangha-laypeople relationship; Thailand; Theravada Buddhism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad får buddhister i dagens moderniserade Thailand att ge stora delar av sin inkomst till munkar? Och varför är det så viktigt att munkarna framstår som oegennyttiga och undviker fysisk kontakt med kvinnor? Frågorna behandlas utförligt i denna religionsantropologiska studie, baserad på en längre tids fältarbete i centrala, norra och nordöstra Thailand. Sociala och politiska ståndpunkter bakom öppna teologiska konflikter under krisåren 1997-2001, synliggörs och kontextualiseras. LÄS MER

 5. 5. In Memory of Narcissus Aspects of the Late-Modern Subject in the Narcissus Theme 1890-1930

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Niclas Johansson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Narcissus; subject; selfhoood; modernity; myth; intertextuality; cultural semiotics; Juri Lotman; Renate Lachmann; André Gide; Hermann Hesse; Havelock Ellis; Isidor Sadger; Otto Rank; Sigmund Freud; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER