Sökning: "laststyrning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet laststyrning.

 1. 1. Effekten av effekten. Elanvändning och laststyrning i elvärmda småhus ur kund- och företagsperspektiv. Fallstudier

  Författare :Kerstin Sernhed; Institutionen för Energivetenskaper; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energianvändning; tariffer; effekt; laststyrning; småhus;

  Sammanfattning : Electricity must be produced at the same time as it is used. This necessitates flexibility in the electricity production and electricity networks. Until recently, the increase in electricity demand and peak power demand has been met by expansion of the electricity production. LÄS MER

 2. 2. Demand Flexibility for the Simultaneous Provision of Multiple Services : Tapping the Potential of Controllable Electric Loads for Frequency Reserves and Energy Arbitrage

  Författare :Lars Herre; Lennart Söder; Qiuwei Wu; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aggregator; chance constrained optimisation; demand response; de-mand response provider; demand side management; frequency reserves; load control; stochastic optimization; aggregator; riskbegränsad optimering; efterfrågestyrning; leverantör av efterfrågesvar; efterfrågeflexibilitet; frekvensreserver; laststyrning; stokastisk optimering.; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Power systems with increasing shares of renewable energy sources require sufficient flexibility sources. One source of flexibility for future power systems is constituted by flexible electric loads. The concept of demand response captures the utilization of demand side flexibility to provide services to the power system. LÄS MER