Sökning: "language meaning"

Visar resultat 1 - 5 av 407 avhandlingar innehållade orden language meaning.

 1. 1. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Technology, Language and Thought : Extensions of Meaning in the English Lexicon

  Författare :Marlene Johansson Falck; Ulf Magnusson; Dirk Geeraerts; Marlene Johansson Falck; Institutionen för språk och kultur Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cognitive linguistics; cognitive tools; language; English; sense development; meaning extension; thought; metaphors; metonymies; scaffoldings; entrenchment; technology; electricity; steam engines; motor vehicles; roads; ways; Languages and linguistics; Språkvetenskap; English; engelska; Engelska med didaktiskt inriktning; English; Specialization in Didactics;

  Sammanfattning : In this thesis, the relationship between technological innovation and the development of language and thought is analysed. For this purpose, three different fields of technology are investigated: 1) the steam engine, 2) electricity, and 3) motor vehicles, roads and ways. LÄS MER

 3. 3. Fokus ålder : betydelserelationer och betydelseförändring i användning

  Författare :Jenny Magnusson; Jan Anward; Angelika Linke; Jan Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Age; year; newspapers; corpus linguistic; semantics; meaning; language; collocation; attribute; lexical relations; Ålder; år; åring; årig; dagstidningar; korpuslingvistik; semantik; betydelse; språk; kollokation; attribut; lexikala relationer; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how words denoting age are used in newspaper texts. I have chosen mainly to study the following Swedish focus words for females and males of different ages (flicka, kvinna, tjej, dam; pojke, man, kille and herre) as they relate to age. LÄS MER

 4. 4. Studies in Swedish Sign Language : Reference, Real Space Blending, and Interpretation

  Författare :Anna-Lena Nilsson; Brita Bergman; Terry Janzen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Sign Language; INDEX-c; first person pronoun; non-dominant hand; buoys; Real Space blending; token blend; surrogate blend; signing space; constructed dialogue; constructed action; sign language interpreting; Sign language; Teckenspråk; Sign Language; teckenspråk;

  Sammanfattning : This thesis comprises four separate studies of the same material: a ten-minute Swedish Sign Language monologue. Study I describes the form, meaning, and use of the sign INDEX-c, a pointing toward the chest traditionally described as a first person pronoun. LÄS MER

 5. 5. Constructions of Language Competence : Sociolinguistic Perspectives on Assessing Second Language Interactions in Basic Adult Education

  Författare :Maria Rydell; Catrin Norrby; Gunlög Sundberg; Caroline Kerfoot; Tim McNamara; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; constructions of language competence; language ideologies; migration; language testing and assessment; Swedish as a second language; embodied interaction; lived experience of language; adult education; sociolinguistics; linguistic anthropology; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The current thesis is concerned with constructions and perceptions of what it means to be ‘a competent language user’ in the context of a language programme in basic Swedish called Swedish for Immigrants (SFI). A particular focus is given to the testing and assessment of oral interaction. LÄS MER