Sökning: "lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet lagstiftning.

 1. 1. Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring

  Författare :Karin Hermerén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; byggnadsanknuten; samling; konservering; samtidskonst; kulturarv; etik; lagstiftning; bevarande; offentlig konst; platsspecifik; värde building-related; collection; conservation; contemporary art; cultural heritage; ethics; legislation; management; preservation; public art; site-specific; value;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att öka kunskapen om förutsättningarna för förvaltning, tillsyn och konservering avseende lös och byggnadsanknuten konst beställd av stat, landsting och kommuner i Sverige under 1900-talet. Många byggnadsanknutna konstverk har gradvis blivit en del av kulturarvet på samma sätt som äldre historiska byggnadsverk. LÄS MER

 2. 2. Concentrate or dilute contaminants? : Strategies for Swedish wood waste

  Författare :Joakim Krook; Anders Mårtensson; Stefan Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management strategies; environmental aspects; heavy metals; separation; regulation; market interactions; actors; avfall; miljö; sortering; föroreningar; tungmetaller; impregnerat trä; styrmedel; kundkrav; lagstiftning; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis aims to assess the environmental consequences of management strategies for wood waste in Sweden. There is a special focus on separation strategies and in what way such measures influence environmental aspects such as the presence of heavy metals in the waste. LÄS MER

 3. 3. Changing Customary Land Tenure Regimes in Tanzania : The case of women's land rights in matrilineal and patrilineal communities

  Författare :Jenesta Urassa; Jenny Paulsson; John Lupala; Peter Ekbäck; Faustin Maganga; KTH; []
  Nyckelord :customary land tenure; property rights; legislations; titling; women; sedvanerätt till mark; markrättigheter; lagstiftning; äganderätt; kvinnor; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Customary land tenure is a dominant system in agrarian societies and in Africa generally,which is evolving from communal to individual regimes in response to socio-economicissues. Various studies have paid attention to economic incentives of shifting communaltenure into private property, while ignoring social implication of such changes. LÄS MER

 4. 4. Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst

  Författare :Karin Hermerén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; beslutsprocess; bevarande; byggnadsanknuten; etik; förvaltning; konservering; kulturarv; kulturarvifiering; lagstiftning; Lindängen; offentlig konst; platsspecifik; riskanalys; Vrinnevisjukhuset; värde; värdering; Växjö domkyrka;

  Sammanfattning : Denna avhandling har tillkommit i syfte att förbättra förutsättningarna för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Bakgrunden är de stora utmaningar samhället står inför när det gäller att bevara det omfattande antal konstverk som har beställts sedan 1900-talets början, i synnerhet avseende kulturmiljösektorns förmåga att identifiera och prioritera vad som bör eller ska bevaras för kommande generationer. LÄS MER

 5. 5. An Economic Analysis of Regulation by Conditional Permits

  Författare :Erik Lenntorp; Göran Skogh; Nuno Garoupa; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conditional permit; regulation; principal-agent; asymmetric information; enforcement; permit revocation; slippage; ekonomi; juridik; lagstiftning; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om varför villkorade tillstånd inte leder till att en lag fullt ut implementeras.Den lagstiftning som reglerar industriella verksamheter innehåller ofta generella principer. Dessa ska vägleda myndigheten i attbalansera verksamhetens nytta mot eventuella negativa effekter. LÄS MER