Sökning: "lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 avhandlingar innehållade ordet lagstiftning.

 1. 1. Concentrate or dilute contaminants? Strategies for Swedish wood waste

  Detta är en avhandling från Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Joakim Krook; Anders Mårtensson; Stefan Anderberg; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management strategies; environmental aspects; heavy metals; separation; regulation; market interactions; actors; avfall; miljö; sortering; föroreningar; tungmetaller; impregnerat trä; styrmedel; kundkrav; lagstiftning; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis aims to assess the environmental consequences of management strategies for wood waste in Sweden. There is a special focus on separation strategies and in what way such measures influence environmental aspects such as the presence of heavy metals in the waste. LÄS MER

 2. 2. An Economic Analysis of Regulation by Conditional Permits

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Lenntorp; Göran Skogh; Nuno Garoupa; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conditional permit; regulation; principal-agent; asymmetric information; enforcement; permit revocation; slippage; ekonomi; juridik; lagstiftning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om varför villkorade tillstånd inte leder till att en lag fullt ut implementeras.Den lagstiftning som reglerar industriella verksamheter innehåller ofta generella principer. Dessa ska vägleda myndigheten i attbalansera verksamhetens nytta mot eventuella negativa effekter. LÄS MER

 3. 3. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 4. 4. Lagstiftnings ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Daniel Hult; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reglering; lagstiftning; förtroende; ändamål; fjärrvärme; utvärdering; tvärvetenskap; regulation; legislation; trust; legislative purpose; district heating; evaluation; multidisciplinary;

  Sammanfattning : This thesis concerns the question whether it is possible to create trust by the use of legislation. I ask the question whether the Swedish District Heating Act (DHA) can be deemed to be fit for its purpose. I show that the main purpose of the DHA is the creation of trust. LÄS MER

 5. 5. Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk -omfattning, trender och mänskliga rättigheter

  Detta är en avhandling från Östersund : Institutionen för social arbete, Mittuniversitetet

  Författare :Magnus Israelsson; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; drugs; substance misuse; coercive care; compulsory commitment to care; involuntary care; mandatory care; legislation; human and civil rights; comparative analysis; prediction models; trend analysis; Alkohol; droger; substansmissbruk; missbruk; tvångsvård; ofrivillig vård; lagstiftning; mänskliga rättigheter; komparativ analyser; prediktionsmodeller; trendanalys;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). LÄS MER