Sökning: "laga försvar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden laga försvar.

  1. 1. I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 Servants and masters. Gender, contract, and power relations in the servant institution in Sweden, 1730-1860

    Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

    Författare :Carolina Uppenberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; laga försvar; compulsory service;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the power relations of labour and gender in the servant institution during the agrarian revolution in Sweden. The positions of servant, master and mistress are analyzed theoretically as a gendered, contracted position with both economic and moral dimensions attached to them. LÄS MER