Sökning: "lånord"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet lånord.

 1. 1. Från bautasten till bautastor : studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

  Författare :Susanne Haugen; Lars-Erik Edlund; Hans Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Scandinavian languages - general; bautasten; bauta-; Scandinavian languages; Swedish language; Icelandic lan¬guage; Icelandic philology; word formation; loan words; introduction; collocations.; lexicalization; productivity; Nordiska språk - allmänt; bautasten; bauta-; nordiska språk; svenska språket; isländska; isländsk filologi; ordbildning; lånord; introduktion; etablering; produktivitet; kollokationer; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två uppslagsord i Svenska Akademiens Ordlista 2006: bautasten och bauta-. Övergripande syfte är att beskriva och förklara lexikala förändringar hos ord bildade med bauta(-) i svenskan under perioden 1664–2006, med särskild hänsyn till dessa förändringars relation till ordens etableringsgrad. LÄS MER

 2. 2. Engelskan i svensk dagspress

  Författare :Judith-Ann Chrystal; Svenska språknämnden; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language contact; borrowing; loan words; Swedish; English; English influence; newspapers; Lånord; Svenska språket; Anglicismer;

  Sammanfattning : This study is concerned with the extent and nature of English influence on Swedish. The main aim of the study is to investigate how loans are introduced and which factors affect their integration into Swedish. LÄS MER

 3. 3. De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen

  Författare :Mathias Strandberg; Staffan Fridell; Tomas Riad; Lars-Olof Delsing; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; tonal word accent; tone accent; word accent; accent 1; accent 2; stress; second-element stress; compounds; compound words; Scanian; dialects; Swedish; etymology; syncope; loanwords; borrowing; ordaccent; tonaccent; accent 1; accent 2; betoning; efterledsbetoning; sammansättningar; sammansatta ord; skånska; dialekter; svenska; etymologi; synkope; lånord; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Swedish has a contrast between two so-called tonal word accents: accent 1 and accent 2. In central standard Swedish, for example, compound words generally have accent 2 and primary stress on the first element. LÄS MER

 4. 4. Bebrevat i Närke : Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv

  Författare :Helena Wistrand; Henrik Williams; Roger Andersson; Per-Axel Wiktorsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; Middle Low German; charter; deed; letter; Närke; imported words; loan-words; language contact; lexicon; fornsvenska; medellågtyska; medeltidsbrev; diplom; Närke; importord; lånord; språkkontakt; lexikon; Scandinavian languages; Nordiska språk; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt;

  Sammanfattning : The object of this dissertation is the range, distribution, and usage of words imported from Middle Low German in medieval charters originating from the SwedishprovinceofNärke. The charters are all written in Old Swedish between the years 1350 and 1520. LÄS MER

 5. 5. Ord som vandrat : En studie över lågtyska lånord i svenska dialekter

  Författare :Lennart Brodin; Claes Åneman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Swedish dialectology; Low German; lexical borrowing; loanword s ; Swedish language history.; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Regional Swedish dialects contain a number of Low German loanwords that are not found in Standard Swedish. It is the aim of this dissertation to identify such words, to describe them with special reference to their semantic properties, and to investigate their history in the Swedish language. LÄS MER