Sökning: "lässtrategier"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet lässtrategier.

  1. 1. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

    Detta är en avhandling från Holmbergs

    Författare :Karin Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; teacher research; primary elementary school; scaffolding; discussions of literature; reading log; reading strategies; The teaching of literature; Community of readers; envisionments; Pedagogik; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; community of readers; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading together; scaffolding in reading instruction;

    Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER