Sökning: "läroplan bild"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden läroplan bild.

 1. 1. En bild säger mer än tusen ord : Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

  Författare :Catarina Wahlgren; Kristina Andersson; Helena Wahlström Henriksson; Erika Björklund; Anette Emilson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barns perspektiv; delaktighet; dokumentation; förskola; jämställdhet; läroplan; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to examine children's perspectives, positions and possibilities for participation in Swedish preschool documentation practice. The empirical data consists of 1575 photographs from six preschool classes located in different suburban areas. LÄS MER

 2. 2. - Snälla du! Kan du sätta dig? : om vägledning i förskolan

  Författare :Anna Rantala; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 3. 3. En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör bilder

  Författare :Hans Wetterholm; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; pupil artwork; primary school; picture communication; pictorial language; Action research; art education; Pedagogik; didaktik; Psychology; Psykologi; Primary School; Pedagogisk metodik; Education; Teaching; Bildundervisning; Konst; Sweden; Art; Grundskolan;

  Sammanfattning : The art education in Swedish primary and secondary schools is far from perfect and as a result pupils seldom reach the desired standard. National evaluations in 1989 and 1992 confirm this. Teachers admit that they lack specific subject knowledge and evaluation reveals that many aspects of older curricula still prevail. LÄS MER

 4. 4. Enabling Media : Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education

  Författare :Ingrid Forsler; Michael Forsman; Staffan Ericson; Geoffrey Bowker; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; visual arts education; teacher training; educational technology; Sweden; Estonia; infrastructures; cultural techniques; sociotechnical imaginaries; visual methods; infrastructural imagination; media literacy; infrastructure literacy; bildämnet; lärarutbildning; utbildningsteknologier; Sverige; Estland; infrastrukturer; kulturtekniker; sociotekniska föreställningar; visuella metoder; infrastrukturell föreställningsförmåga; mediekunnighet; infrastrukturlitteracitet; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores the media environments of visual arts education in Sweden and Estonia and how educators understand, negotiate and enable this infrastructure. Based on the notion that the ongoing digitalization of the educational system in these countries makes established practices appear, it further discusses how visual arts education as a school subject is shaped in relation to different technologies for image making and school administration. LÄS MER

 5. 5. Language policy and Sámi education in Sweden : ideological and implementational spaces for Sámi language use

  Författare :Kristina Belancic; Eva Lindgren; Patrik Lantto; Ylva Jannok Nutti; Hilde Sollid; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sámi language use; Sámi Indigenous education; implementational and ideological spaces; Swedish Sápmi; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : In Sámi schools in Sweden, the use of the Sámi languages and Swedish as languages of instruction is regulated by government and education policy; legislation allows Sámi and Swedish to be used for teaching and learning. However, agency and personal beliefs about Sámi languages play important roles in language use. LÄS MER