Sökning: "läromedel analys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden läromedel analys.

 1. 1. Matematiklärares målkommunikation : En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

  Författare :Lena Heikka; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. Undervisa mot våld. Attityder, läromedel, arbetssätt

  Författare :Tore Möller; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; violence; teacher aids; teacher training; comprehensive school; Attitude research; bullying; Pedagogik; didaktik; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The main aim of this study has been to influence the attitudes of students, Grades 4-6, in order that they will become opposed to the use of violence. The entire project was conducted during a full academic 20-credit term, as part of inter- mediate level teachers' training. The purpose of this learning experiment was threefold: 1. LÄS MER

 3. 3. Litteraturstudiets legitimeringar : analys av skrift och bild i fem läromedel i litteratur för gymnasieskola

  Författare :Christoffer Dahl; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Legitimations of literature; textbook analysis; multimodal discourse analysis; upper secondary school in Sweden; systemic functional linguistics; voices; genre; paratexts;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify the dominant legitimations of literature study in five literature textbooks for the upper secondary school in Sweden and how these legitimations are realized textually and visually. Focusing on paratexts (covers and preface), text–image relations, the representation of authorship and genre the analysis draws theoretically and methodologically upon multimodality, discourse analysis and genre theory. LÄS MER

 4. 4. Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

  Författare :Jonas Jäder; Michael Hörnquist; Mogens Niss; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : En av anledningarna till varför elever har svårigheter med matematik i skolan är att utantillinlärning utgör grunden för utbildningen för många av eleverna. Procedurella och konceptuella kunskaper behövs för att skapa en bred matematisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Non-Formal Vocational Education and Training in Mozambique : Contexts, policies, pedagogies and contradictions

  Författare :Alzira Andre Munguambe Manuel; Oleg Popov; Mikael Palme; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adult education; Cultural Historical Activity Theory; empowerment; life skills; Non-Formal Education; professionalisation; vocational education and training; Vuxenutbildning; kulturhistorisk aktivitetsteiri; egenmakt; livskunskap; icke-formell utbildning; professionalisering; yrkesutbildning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Education and training in Mozambique are considered to be a ‘right’ and a ‘duty’ for all its citizens. Non-Formal Vocational Education and Training (NFVET) has been promoted to increase educational opportunities for more citizens, particularly the most vulnerable groups- the out of school and unemployed. LÄS MER