Sökning: "lärares uppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden lärares uppdrag.

 1. 1. Lärares samtal om etik Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Helena Anderström; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER

 2. 2. Som man frågar får man svar Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnéuniversitetet

  Författare :Patricia Staaf; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; andraspråk; akademisk diskurs; språkfunktioner; skribentroller; examinerande texter; hemtentor; Svenska språket Nordiska språk; Swedish;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av hur studenter med svenska som andraspråk möter de krav på språkanvändning som formuleras i lärandemål och i skriftliga exa­mina­tioner.    Avhandlingens forskningsfrågor rör dels vilka språkfunktioner och skribent­roller som efterfrågas i hemtentor under första årets högskoleutbildning, dels vilka språkliga strategier studenter med svenska som andraspråk använder för att möta de krav som ställs. LÄS MER

 3. 3. "Vi har nästan blivit för bra" lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ingrid Granbom; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Educational science; Utbildningsvetenskap; Förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 4. 4. I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Rebecka Florin Sädbom; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managing by objectives; life-world hermeneutics; dialogue; learning study; object of learning; social studies;

  Sammanfattning : Målen har fått en allt viktigare position i skolan, elevernas resultat likaså. I den här studien belyses och undersöks lärares tolkning och realisering av kursplanemål i grundskolan. Läroplanen föreskriver att samtliga elever i grundskolan skall nå förutbestämda kunskapsmål. LÄS MER

 5. 5. En lektion i gemenskap Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jannete Hentati; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; compulsary education; national community; cross pressure; order and disorder; Malmö and Marseille; Lärare; obligatorisk utbildning; nationell gemenskap; korstryck; ordning och oreda; Malmö och Marseille; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studie tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa: Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike. Studiens fokus ligger på hur lärare begripliggör och brottas med sitt uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning. LÄS MER