Sökning: "lärares strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden lärares strategier.

 1. 1. Lärares arbete med individanpassning : Strategier och dilemman i klassrummet

  Författare :Sofia Boo; Glenn Hultman; Roger Klinth; Per Lindqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individual adaptation; teachers work; participant observations; primary school;

  Sammanfattning : A major challenge for teachers in crowded classrooms is to adapt the teaching to different pupil’s needs and abilities. Previous research shows that learning for pupils in the Swedish primary school has somewhat become an individual project. An increase in the individual work has been at the expense of whole class teaching. LÄS MER

 2. 2. Lärares samtal om etik : Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

  Författare :Helena Anderström; Osbeck Christina; Kerstin von Brömssen; Robert Thornberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER

 3. 3. En komplex historia : Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet

  Författare :Jessica Jarhall; Bengt Schüllerqvist; Ann-Kristin Högman; David Ludvigsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history teaching; lower secondary school; experienced teachers; transformation; teaching patterns; teaching strategies; transformation factors; school contexts; history didactics concepts; Historieundervisning; högstadiet; erfarna lärare; omformning; undervisningsmönster; undervisningsstrategier; omformningsfaktorer; skolkontexter; historiedidaktiska begrepp; History; Historia;

  Sammanfattning : What do history teachers teach about? How do they represent it? Why do they choose to teach the way they do? The main purpose of this study is to analyse what teaching patterns and strategies history teachers in lower secondary schools use in their history teaching for pupils aged 13-16. An additional aim is to get hold of how teachers transform their knowledge and experiences into history teaching. LÄS MER

 4. 4. Som man frågar får man svar : Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor

  Författare :Patricia Staaf; Gunilla Byrman; Gunlög Sundberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; andraspråk; akademisk diskurs; språkfunktioner; skribentroller; examinerande texter; hemtentor; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av hur studenter med svenska som andraspråk möter de krav på språkanvändning som formuleras i lärandemål och i skriftliga exa­mina­tioner.    Avhandlingens forskningsfrågor rör dels vilka språkfunktioner och skribent­roller som efterfrågas i hemtentor under första årets högskoleutbildning, dels vilka språkliga strategier studenter med svenska som andraspråk använder för att möta de krav som ställs. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning i mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium : En analys av lärares narrationer utifrån deras tal om sin historieundervisning

  Författare :Kenneth Sandelin; Martin Stolare; Anders Forsell; Martin Kristiansson; Mikael Berg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; cultural heritage; content; focus group; multiculturalism; student influence; history teaching; classroom practice; praxis; majority adaptation; minority adaptation; the Western narrative; meta narrations; intercultural learning; choice of content; multiculturalism; interculturality; narrativ; kulturarv; innehåll; fokusgrupp; mångkultur; elevinflytande; historiedidaktik; klassrumsnära; praxis; majoritetsanpassning; minoritetsanpassning; västerländska berättelsen; metanarrationer; interkulterkulturellt lärande; innehållsval; mångkultur; interkulturalitet; History; Historia;

  Sammanfattning : Vilket innehåll kännetecknar historieundervisningen i klasser där samtliga eleverna har sin bakgrund i icke- europeiska länder? Hur ser innehållet ut i historieundervisningen i klasser där tvärtom alla eleverna har sin bakgrund i Sverige? Frågorna ledde fram till syftet för denna studie: att undersöka hur historielärare på grundskolans högstadium talar om innehållsval i mångkulturella klasser.Studiens datainsamlingsmetod utgörs av intervjuer, både individuella och fokusgruppsintervjuer. LÄS MER