Sökning: "lärare samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden lärare samarbete.

 1. 1. Vi manliga lärare : Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963

  Författare :Göran Sparrlöf; Bengt-Göran Martinsson; Mats Sjöberg; Agneta Linné; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Mellan 1920 och 1963 var den svenska folkskollärarkåren delad i ett manligt och ett kvinnligt folkskollärarförbund. Förhållandet mellan dessa var spänt och öppna konflikter förekom, men 1946 tystnade polemiken. I stället inledde förbunden ett samarbete, som slutligen resulterade i en sammanslagning. LÄS MER

 2. 2. Varför fick jag bara G? : vad bedöms i karaktärsämnen på HR-programmet?

  Författare :Helena Tsagalidis; Robert Höghielm; Bo Davidsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :culture historical; analytical skills; customer oriented skills; customer interaction; development; communication; Lpf 94:9; assessment; ability to solve problems; cooperation; independence; professional knowledge.; analysförmåga; bedömning; betyg; betygskriterier; kommunikation; kulturhistorisk; kundkontakt; kunskapsformer; kompetens; Lpf 94:9; nyckelkvalifikationer; planeringsförmåga; praktisk kunskap; problemlösningsförmåga; samarbete; självständighet; specifika-yrkeskunskaper; yrkeskultur; yrkeskunskap; yrkespraxis.; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet som har betydelse vid bedömning av karaktärsämnen för både lärare och elever. Undersökningsmetoderna har bestått av intervjuer med lärare och elever, elevenkäter och gymnasieskolans styrdokument. LÄS MER

 3. 3. Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Författare :Sara Willermark; Lena Pareto; Maria Spante; Ulrika Lundh Snis; Anders D. Olofsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 4. 4. Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

  Författare :Henrik Lindqvist; Robert Thornberg; Maria Weurlander; Anneli Frelin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning; lärarstudenter; nyblivna lärare; känslomässigt påfrestande situationer; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar lärarstudenternas och nyblivna lärares erfarenheter av obehagliga situationer. Frågeställningar innefattar: Vilka situationer beskriver lärarstudenter och nyblivna lärare som emotionellt påfrestande? Hur hanterar lärarstudenter och nyblivna lärare emotionellt påfrestande situationer som beskrivs? Avhandlingen innefattar fyra artiklar som behandlar dessa frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne : Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare

  Författare :Roger Olsson; Héctor Pérez Prieto; Kenneth Nordgren; Svein Lorentzen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher thinking; social studies; subject conceptions; teaching; internal and external goals; ämnesdidaktik; samhällskunskapslärare; ämnesförståelse; undervisningsämne; nyhetsanvändning; interna och externa mål; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis seeks to contribute knowledge to how professional teachers in social studies express their subject conception, and its relation to the subject manifested in teaching. The data consists of 48 hours of observed teaching and interviews. LÄS MER