Sökning: "lärande musik"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden lärande musik.

 1. 1. Man kan aldrig kunna allt om musik - det känns verkligen stort : en pragmatisk studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik

  Författare :Johan Nyberg; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikpedagogik; musikkunskaper; musikaliskt lärande;

  Sammanfattning :  In my profession as a music teacher in upper secondary school, I have often encountered students who express a dichotomy between their association of music in everyday life and music in school. This display of conflict can for instance surface when it becomes obvious to them that working with and learning music may comprise more than performative or aesthetic aspects. LÄS MER

 2. 2. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten : reservat eller marknad?

  Författare :Kristina Holmberg; Göran Folkestad; Claes Ericsson; Thorolf Krüger; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 3. 3. Att iscensätta lärande : Lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogy; didactics; Pedagogik; Didaktik; Music education; a music production; aesthetics learning; creativty;

  Sammanfattning : The present thesis examines the meeting between the artistic and the pedagogical dimensions in the work of teachers. The main aim is to describe the learning in practice, emerging from a collective creative process. The point of departure is teachers' experience of a musical-production as part of the pedagogical work in school. LÄS MER

 4. 4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Författare :Claes Ericsson; Lars Lilliestam; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Musicology; musikvetenskap; pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract In the Swedish compulsory school system there is a trend towards increased student influence. School ideologists have for at least ten years strongly emphasised this issue. This tendency is in line with a more general direction in Western societies, which in many aspects has moved toward individualisation. LÄS MER

 5. 5. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund

  Författare :Ylva Hofvander Trulsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Class remobility; Social reconstruction; Social immobilization; Social mobility; Music education; Immigrant parents; Cultural diversity.;

  Sammanfattning : In Swedish higher formal aesthetic education, students from ethnic mi-norities are significantly underrepresented. This also seems to be the case in music education for younger children. LÄS MER