Sökning: "lärande miljöer i skolan"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden lärande miljöer i skolan.

 1. 1. Object Instance Detection and Dynamics Modeling in a Long-Term Mobile Robot Context

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Nils Bore; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; long-term; mapping; tracking; unsupervised learning; estimation; object modeling; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : In the last years, simple service robots such as autonomous vacuum cleaners and lawn mowers have become commercially available and increasingly common. The next generation of service robots should perform more advanced tasks, such as to clean up objects. LÄS MER

 2. 2. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 3. 3. Robot Manipulation Planning Among Obstacles: Grasping, Placing and Rearranging

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Joshua Alexander Haustein; KTH.; [2020]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; robot manipulation planning; sampling-based planning; fingertip grasp planning; placement planning; rearrangement planning; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : This thesis presents planning algorithms for three different robot manipulation tasks: fingertip grasping, object placing and rearranging. Herein, we place special attention on addressing these tasks in the presence of obstacles. LÄS MER

 4. 4. Perspectives on Modeling and Simulation of Urban Systems with Multiple Actors and Subsystems

  Detta är en avhandling från Stockholm Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Elhabib Moustaid; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Simulation Modeling; Urban Systems; Expert Knowledge; Complexity Science; Mathematical Modeling; Second Order Effects.; Simulering och modellering; urbana system; expertkunskap; Komplexitetsvetenskap; matematisk modellering; andra graden effekt; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Cities are the spaces of the interaction between social, physical, political, and economic entities, which makes planning and intervening in such systems difficult. Urban systems are complex adaptive systems in that their behaviours are often the result of the interaction of their components. LÄS MER

 5. 5. ...och den ljusnande framtid är vår... : några ungdomars bild av sin tid vid riksgymnasium

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Lena Lang; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; upper secondary school; special education; motor disability; adolescents; longitudinal study; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Humanities Social Sciences; Ungdomar med funktionshinder; Utbildning och undervisning; Gymnasieskolan - Sverige;

  Sammanfattning : Den tid vi i dagens samhälle betraktar som ungdomstid blir allt längre. De ungdomar som lämnar grundskolan tillhör en åldersgrupp som är större än på länge och det stora flertalet av dem är på väg in i svensk treårig gymnasieutbildning. LÄS MER