Sökning: "lärande i vuxenlivet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lärande i vuxenlivet.

  1. 1. Children’s Work in Sweden : A part of childhood, a path to adulthood

    Författare :Tobias Samuelsson; Gunilla Halldén; Madeleine Leonard; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood; work; social studies of childhood; ethnography; child perspective; structuration theory; labour market; Sweden; Barn; barndom; arbete; barndomsstudier; etnografi; barnperspektiv; struktureringsteori; arbetsmarknad; Sverige; Children; Barn;

    Sammanfattning : Föreliggande arbete är en etnografisk studie av barn, barndom och arbete i Sverige. Studien var förlagd till två samhällen, ett på landsbygden och ett nära en stor svensk stad. I studien undersöks hur barndom konstrueras i dagens Sverige. I studien används ett barnperspektiv och fokus är på barnens definitioner av arbete. LÄS MER