Sökning: "lära om sig själv"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden lära om sig själv.

 1. 1. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 2. 2. Leka, lära, öva, arbeta, verkskapa : Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspedagog i Sverige

  Författare :Lars Karlsson; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elsa Köhler; school-reform; women; activity learning; action research; school reform; Red Vienna; Political and administrative sciences; Varberg; education; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is mainly about the life and work of the Austrian teacher and psychologist Elsa Köhler (1879-1940), but also about the work of her followers on the Swedish West coast. It traces the influences of pedagogic progressivism and the Central European school-reform movements, on the Swedish school and pre-school system, during the first half of the 20th century. LÄS MER

 3. 3. En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke

  Författare :Britt Bäckström; Karin Sundin; Kenneth Asplund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; familj; fenomenologisk hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; lidande; makar; medelålder; närstående; relation; sorg; stroke.; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. LÄS MER

 4. 4. State Learning and Role Playing : International environmental cooperation in the Arctic Council

  Författare :Sandra Engstrand; Monica Tennberg; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Sammanfattning : This study investigates state interaction as a social learning process, where the ultimate aim is to enhance an understanding on how states learn of environmental norms. An entry into the domain on such learning processes is offered through a Constructivist approach and more specifically through the employment of a role theoretical perspective; a role here is signified as a state's repertory of behavior and its social position within a group. LÄS MER

 5. 5. Från görande till rikare lärande : en aktionsforskningsstudie av två arbetslags arbete med naturvetenskap i skolår 1-6

  Författare :Anna Vikström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver ett aktionsforskningsprojekt där två arbetslag i skolår 1-6 tillsammans med mig utvecklar sin naturvetenskapliga undervisning, särskilt med inriktning mot ekologi. Som lärarutbildare hade jag tidigare arbetat mycket med lärares kompetensutveckling i naturvetenskap. LÄS MER