Sökning: "kvinnofridskränkning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet kvinnofridskränkning.

  1. 1. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning : Fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion

    Författare :Malou Andersson; Petter Asp; Anna Kaldal; Ulrika Andersson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; criminal law; intimate partner violence; men´s violence against women; violence against children; gross violation of integrity; gross violation of a woman’s integrity; straffrätt; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; våld mot barn; grov fridskränkning; grov kvinnofridskränkning; straffrätt; Criminal Law;

    Sammanfattning : Over the last decades men’s physical and psychological violence against women in intimate relationships (domestic violence) has become a central issue in Swedish politics. Men’s physical and psychological violence against women is generally be understood as including physical, sexual and psychological violence (e. LÄS MER