Sökning: "kvinnodominerad verksamhet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kvinnodominerad verksamhet.

  1. 1. Det osynliggjorda ledarskapet : Kvinnliga chefer i majoritet

    Författare :Klara Regnö; Anna Wahl; Anna Jónasdóttir; Karin Widerberg; KTH; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managers; management; leadership; women-dominated organizations; gender; power; gender ordering; gender structuring; elderly-care; care for the disabled.; Chefer; ledarskap; kön; makt; kvinnodominerad verksamhet; omsorg; jämställdhet; mångfald; könsordnande; könsordning;

    Sammanfattning : This study focuses on women managers in women-dominated organisations. They are leaders in organisations where the majority of the managers as well as the employees are women. In Sweden today most women and men of working age carry out paid work. LÄS MER