Sökning: "kvalitativ textanalys"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kvalitativ textanalys.

  1. 1. Ägare och kapital : klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

    Detta är en avhandling från Pluribus

    Författare :Pål Brunnström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Class; gender; masculinity; capital owners; capitalists; family; Ernst Wehtje; Dan Broström; Ann-Ida Broström;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en fallstudie som undersöker praktiker av klass och kön hos kapitalägare i Sverige under perioden 1918-1939, utifrån exempel från två av tidens mäktigaste familjer: Broström och Wehtje. Den teoretiska utgångspunkten är ett försök att ur ett intersektionellt perspektiv förena en klassanalys utifrån Eric Olin Wrights modell med Bourdieus begrepp socialt och kulturellt kapital, kombinerat med analyser av genus framför allt inspirerade framför allt av Raewyn Connells begrepp hegemonisk maskulinitet och analyser av rasism utifrån Robert Miles begrepp rasifiering. LÄS MER