Sökning: "kväve"

Visar resultat 1 - 5 av 114 avhandlingar innehållade ordet kväve.

 1. 1. Microbial Communities in Boreal Peatlands : Responses to Climate Change and Atmospheric Nitrogen and Sulfur Depositions

  Författare :Magalí Martí Genero; Bo Svensson; Åsa Danielsson; Torben Christensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microbial communities; methanogens; plant communities; peatland; temperature; nitrogen; long-term; field experiment; high-throughput sequencing; Microbiella samhällen; metanogener; växtsamhällen; myrar; torv; temperatur; kväve; långtid; fältexperiment; high-throughput-sekvensering;

  Sammanfattning : Myrmarker har en stor roll i regleringen av den globala kolbalansen och koncentrationerna av koldioxid och metan i atmosfären, vilket gör dem till speciellt viktiga ekosystem ur ett klimatförandringsperspektiv. Förändringar av myrmarker genom naturlig utveckling eller antropogen påverkan kan därför få långtgående störningar av myrars klimatreglerande funktion. LÄS MER

 2. 2. Epiphytic lichen responses to nitrogen deposition

  Författare :Otilia Johansson; Kristin Palmqvist; Johan Olofsson; Annika Nordin; Lars E Ericson; Peter Crittenden; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lichens; air pollution; nitrogen deposition; phosphorus; growth; chlorophyll a; boreal forest; field experiment; irrigation; carbon based secondary compounds; Lavar; luftföroreningar; alg; svamp; kväve; fosfor; skog; Terrestrial ecology; Terrestrisk ekologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Sammanfattning : Nitrogen (N) deposition has increased globally over the last 150 years and further increase is predicted for the future. Nitrogen is an important nutrient for lichens, involved in many processes in both photobiont and mycobiont.  However, N can be a stressor, causing many lichens and lichen communities to disappear with increased deposition. LÄS MER

 3. 3. Extraction of logging residues for bioenergy : effects of operational methods on fuel quality and biomass losses in the forest

  Författare :Bengt Nilsson; Johan Bergh; Gudmund Vollbrecht; Rolf Björheden; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Forest fuel; Storage; Fraction composition; Needles; Defoliation; Moisture content; Nutrients; Nitrogen; Norway spruce; Picea abies; Skogsbränsle; Lagring; Fraktionsfördelning; Barr; Avbarrning; Fukthalt; Näringsämnen; Kväve; Gran; Picea abies; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : Wood products play a key role in the transformation to a more sustainable society based on renewable bio-based resources, together with the positive effects on climate mitigation by replacing fossil fuels. However, to increase the use of forest fuel in practice it is important to understand the effects of handling and storage on its quality and removal of nutrients from the forest. LÄS MER

 4. 4. The 14N(d,po)15N reaction technique for measurements of nitrogen depth distributions

  Författare :László Gönczi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Importance of tannins for responses of aspen to anthropogenic nitrogen enrichment

  Författare :Franziska Bandau; Benedicte Albrectsen; Michael Gundale; Lisbeth Josson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; aspen; foliar condensed tannins; genetic variability; anthropogenic nitrogen enrichment; plant growth; plant defense; litter decomposition; Populus tremula; asp; kondenserade tanniner; genetisk variabilitet; antropogent kväve; tillväxt; växtförsvar; förna nedbrytning; Populus tremula; Environmental Science; miljövetenskap; ekologisk botanik; Ecological Botany; Entomology; entomologi; Physiological Botany; fysiologisk botanik; Population Biology; populationsbiologi;

  Sammanfattning : Boreal forests are often strongly nitrogen (N) limited. However, human activities are leading to increased N inputs into these ecosystems, through atmospheric N deposition and forest fertilization. LÄS MER