Sökning: "kurt lewin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden kurt lewin.

 1. 1. Determinants of Fairness-based and Favorability-based Reactions to Authorities' Decisions

  Författare :Tomas Ståhl; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; procedural justice; outcome favorability; relational concerns; instrumental concerns; group membership effect; ingroup identification; expected bias; decision acceptance; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The present thesis focuses on the causal role of the people’s relationship to the authority in reactions to allocation decisions. A series of experiments investigating the effects of the authority’s group membership on reactions to allocation decisions are reported. LÄS MER

 2. 2. Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik : En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution

  Författare :Ulf Grundel; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatsuppsats beskriver ett förändringsarbete inom ramen för ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution. Bakgrunden till uppdraget var ett behov av förändring och utveckling av institutionens arbetsformer avseende ledarskap, samarbete och samspel. Min uppdragsgivare var institutionsledningen. LÄS MER

 3. 3. Educational Software in Engineering Education

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Max Scheja; Michael Christie; Nabil Zary; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; pedagogik; Education; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER