Sökning: "kunskapskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet kunskapskrav.

 1. 1. Vad, hur och varför i slöjdämnet : textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

  Författare :Åsa Jeansson; Britt-Marie Styrke; Inger Landström; Anders Marner; Marléne Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers pedagogical thinking; teaching; PCK; knowledge requirements; craft education; interviews; textilslöjd; slöjdundervisning; Lgr11; kunskapskrav; kunskapsområdet slöjd; didaktiskt tänkande; didaktisk innehållskunskap; intervjuer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The thesis deals with questions of how the purpose and content in the Swedish school subject Sloyd can be understood in the present, some years after a new curriculum came into effect in 2011. Through sloyd teachers’ stories of their knowledge and the historical traces that have left a mark on their teaching, such as older syllabuses and mediated experiences, the intention is to examine the pedagogical thinking that forms the classroom’s activities. LÄS MER

 2. 2. Vaghet och vanmakt - 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan

  Författare :Gunnar Hyltegren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; knowledge requirements; assessment; grading; approved knowledge; management by objectives;

  Sammanfattning : This thesis poses three questions about the Swedish national knowledge requirements, which have been in place in Swedish schools since 1994: How do teachers understand them? How do members of parliament understand them? How useful are they as teaching assessment tools? Edmund Husserl's concept of intentionality provides a perspective on these knowledge requirements as meaningful phenomena. Martin Heidegger's conceptual framework highlights usefulness as a statutory prerequisite to be able to see the knowledge requirements as a tool for assessment and national governance. LÄS MER

 3. 3. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER

 4. 4. I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande : En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola

  Författare :Rebecka Florin Sädbom; Ulla Runesson; Martin Kristiansson; Cristina Robertson; Mikael Alexandersson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Managing by objectives; life-world hermeneutics; dialogue; learning study; object of learning; social studies;

  Sammanfattning : Målen har fått en allt viktigare position i skolan, elevernas resultat likaså. I den här studien belyses och undersöks lärares tolkning och realisering av kursplanemål i grundskolan. Läroplanen föreskriver att samtliga elever i grundskolan skall nå förutbestämda kunskapsmål. LÄS MER

 5. 5. SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet : En studie av lärares tankestilar

  Författare :Sanna Wettergren; Viveca Lindberg; Astrid Pettersson; Anders Jönsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; thought collective; thought style; formative assessment; assessment for learning; mathematical knowing; professional development; tankekollektiv; tankestil; formativ bedömning; matematikkunnighet; kollegialt lärande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Inom ramen för svensk grundskola har enskilda lärare varit betrodda med en högre grad av autonomi än lärare i många andra europeiska länder. Exempelvis har lärare givits ett stort ansvar att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. LÄS MER