Sökning: "kunskap meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden kunskap meningsskapande.

 1. 1. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag : en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; Jan Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Produktutveckling; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Kunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 2. 2. Att spåra tecken på lärande : Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Författare :Marie Leijon; Malmö högskola; []
  Nyckelord :tecken på lärande; meningsskapande; multimodal; interaktion; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; lärarutbildning; designteori;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mediereception som pedagogisk form och meningsskapande över tid. Jag är intresserad av att förstå komplexitet i meningsskapande processer som utgår från medieproduktioner. LÄS MER

 3. 3. Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Författare :Marie Leijon; Lunds universitet; []
  Nyckelord :lärarutbildning; designteori; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; interaktion; tecken på lärande; multimodal; meningsskapande;

  Sammanfattning : The present study is about media reception as an educational form, supporting meaning-making over time. The thesis stems from the desire to understand the complexity in a meaning-making process that takes its point of departure in media productions. LÄS MER

 4. 4. Poliser som utbildar poliser : Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Författare :Bengt Bergman; Lena Fritzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER

 5. 5. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER