Sökning: "kultursociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet kultursociologi.

 1. 1. Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

  Författare :Anna Lund; Mats Trondman; Hedvig Ekerwald; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kontnärligt arbete; kultursociologi; barn- och ungdsompublik; barnteater; ungdomsteater; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Makt och konstsmak : sociala och politiska motsättningar på den svenska konstmarknaden 1920-1960

  Författare :Martin Gustavsson; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :art consumption; class; taste; modernity; art market; state; regulation; economic sociology; Stockholm; makt; klass; konstkonsumtion; smak; modernitet; konstmarknad; reglering; stat; ekonomisk sociologi; kultursociologi; Stockholm;

  Sammanfattning : This dissertation studies the relationships between actors on the Swedish art market during the period 1920-1960. The sociological theory of Pierre Bourdieu is used as an analytical framework.One part of the thesis studies different social groups on the market. Firstly, the relationships between different galleries and art dealers are investigated. LÄS MER

 3. 3. Barns och ungdomars bilder av poliser : En studie i två lokala sammanhang

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Ulla Melin Emilsson; Kerstin Johansson; Martin Börjesson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 4. 4. Borgerlighetens döttrar och söner : Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930

  Författare :Sara Backman Prytz; Esbjörn Larsson; David Tjeder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :sociology of education; history of education; gender history; upper secondary schools; gender stereotypes; gender ideals; masculinity; femininity; fin-de-siècle; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish upper secondary school youth constructed femininity and masculinity in the period 1880–1930. The overall intention of the dissertation is to analyse the gender ideals that are found in texts written by girls and boys in a bourgeois school environment during a period characterised by transformative social changes in society. LÄS MER

 5. 5. I privat och offentligt : Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Författare :Peter Bernhardsson; Esbjörn Larsson; Anne Berg; Donald Broady; Eva Helen Ulvros; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history of education; modern language teaching; private education; public education; 19th century; utbildningshistoria; moderna språk; privatundervisning; offentlig undervisning; 1800-tal; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to characterise the shifting relationship between public and private education in nineteenth-century Sweden. It does so by a study of modern language teaching in Stockholm 1800–1880. LÄS MER