Sökning: "kulturarv barn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kulturarv barn.

  1. 1. Interkulturellt lärande : intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början

    Författare :Monica Eklund; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : I avhandlingen studeras interkulturellt lärande dels utifrån statens intentioner avseende den formella socialisationens mål och innehåll, dels utifrån lärandet hos eleverna, det vill säga som realitet. Det övergripande målet var att analysera om den offentliga socialisationen inom grundskolan ger barn och ungdomar redskap att hantera kulturell mångfald. LÄS MER