Sökning: "kristina lindholm"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden kristina lindholm.

 1. 1. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 : Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Författare :Kristina Lindholm; Kirsti Niskanen; Marie Jansson; Kristina Boréus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 2. 2. SSU och könspolitikens gränser 1970-2001 : Diskussionen om kvinnors politiska representation i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

  Författare :Kristina Lindholm; Kirsti Niskanen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kvinnors politiska representation; policy analys; diskursanalys; politiska partier; politiska ungdomsförbund; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Magmassage vid förstoppning : upplevelser, effekter och kostnadseffektivitet

  Författare :Kristina Lämås; Catrine Jacobsson; Lars Lindholm; Birgitta Engström; Inger Ekman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nursing care; nursing evaluation research; constipation; massage; abdominal massage; life experiences; sign and symptoms digestive; quality of life; QALY; health care economics and organization; omvårdnad; omvårdnadsforskning; förstoppning; massage; magmassage; upplevelser; gastrointestinala symtom; livskvalitet; QALY; kostnadseffektivitet; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : This thesis evaluates experiences, effects, and costs of abdominal massage for people with constipation. The thesis comprises four papers: Paper I is a literature review of health economic analysis of nursing practice. Paper II and III is a prospective randomized controlled trial that evaluates abdominal massage in terms of effects and costs. LÄS MER

 4. 4. "Kan man särskilja kompetens från personlighet?" : En genusvetenskaplig studie av kompetens och ideal i fyra IKT-forskningsorganisationer

  Författare :Fredrik Sjögren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus; Kompetens; Teknik; Norm; Forskning; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how ideals and competence in four ICT-research organisations can be understood from a gender perspective. The four organisations are the Swedish Institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute, SICS Center for Networked Systems, and Mobile Life VINN Excellence centre (Mobile Life). LÄS MER