Sökning: "kristina haglund 2005"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kristina haglund 2005.

  1. 1. Patient and Staff Perceptions of Medication Administration and Locked Entrance Doors at Psychiatric Wards

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Kristina Haglund; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; forced medication; locked ward; medication administration; patient; perception; psychiatry; staff; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

    Sammanfattning : The general aim was, within psychiatric inpatient care, to explore patient and staff perceptions with regard to medication administration and locked entrance doors. In Study I, medication administration was illuminated according to a mini-ethnographic approach. Nurses and voluntarily admitted patients were observed and interviewed. LÄS MER