Sökning: "kriminalitet ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden kriminalitet ungdomar.

 1. 1. Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet : En utvärdering av programmen Ett nytt vägval och Nya utmaningar

  Författare :Sophia Lindblom; Arto Hiltunen; Susanne Strand; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminality; thinking patterns; sense of coherence; treatment effects; Kriminalitet; tankemönster; PICTS; SOC-13; PANAS; evidens; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis was to make an initial evaluation of the cognitive-oriented treatment programs “A New Direction” for young people and ”New Challenges” for adult men. The treatment programs were examined in two studies mainly aimed at measuring treatment effects on criminal thought patterns and sense of coherence. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma behov : utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar

  Författare :Therese Åström; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling var att undersöka socialsekreterares utredningar och bedömningar av ungdomar som uppvisat kriminellt beteende, samt matchning mellan bedömda behov och rekommenderade behandlingsinsatser. I synnerhet var syftet att undersöka om strukturerad risk- och behovsbedömning kan leda till bättre kvalitet på utredningar i form av fler dokumenterade risk- och skyddsfaktorer, säkrare prediktion av återfall i allvarliga brott, bättre matchning till relevanta behandlingsinsatser, samt om grad av matchning mellan behov och insatser påverkar ungdomars återfall. LÄS MER

 3. 3. Det socio-polisiära handlingsnätet : om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Författare :Disa Edvall Malm; Maritha Jacobsson; Torbjörn Forkby; Kerstin Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxna med en historia av uppförandestörning : En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv

  Författare :Martin Bergström; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Sense of coherence; KASAM; SOC; conduct disorder; Samhällsvetenskaper; kliniskt urval; unga vuxna; långtidsuppföljning; Känslan av sammanhang; utfall; uppförandestörning; SOC; KASAM;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a primary and a secondary study. The aim of the primary study is to follow-up a group of juveniles diagnosed with conduct disorder (n=351) into adulthood. The secondary study's aim is to question, clarify and attach the questionnaire SOC-29 to the salutogenic theory. LÄS MER

 5. 5. Mental health, substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden – A longitudinal perspective

  Författare :Hélio Manhica; Anders Hjern; Mikael Rostila; Ylva Almquist; Fredrik Saboonchi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young refugees; mental health; substance misuse; care consumption; labour market; folkhälsovetenskap; Public Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: To fill the knowledge gap about the importance of contextual factors after resettlement on mental health, substance misuse and labour market participation among young refugees who immigrate to Sweden as teenagers. Methods: Register studies in national registers of national cohorts of young refugees, unaccompanied and accompanied, who settled in Sweden as teenagers. LÄS MER