Sökning: "korstryck"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet korstryck.

 1. 1. Chefer i korstryck : Att hantera krav i politiskt styrda organisationer

  Författare :Margareta Lundberg Rodin; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Omvärlden och förutsättningarna för ledarskap i kommunerna förändras fortlöpande. Kravställarna på de offentligt finansierade tjänsterna är flera och deras åsikter eller intressen går ibland isär. Förvaltningschefen befinner sig i skärningspunkten mellan politik och förvaltning. LÄS MER

 2. 2. En lektion i gemenskap : Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

  Författare :Jannete Hentati; Annika Rabo; Maria Olson; Kristina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; compulsary education; national community; cross pressure; order and disorder; Malmö and Marseille; Lärare; obligatorisk utbildning; nationell gemenskap; korstryck; ordning och oreda; Malmö och Marseille; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studie tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa: Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike. Studiens fokus ligger på hur lärare begripliggör och brottas med sitt uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning. LÄS MER

 3. 3. Det motsägelsefulla beslutet : Om kvinnors syn på och erfarenheter av mammografiscreening

  Författare :Åsa Ritenius Manjer; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnors hälsa; mammografiscreening; beslutsprocess; välfärdsstaten; korstryck; ambivalens; socialt stöd; levnadsvillkor; tillit; hälsostrategier; socialt arbete inom hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Cancer har kommit att bli en av de största folksjukdomarna i den industrialiserade västvärlden och enbart i Sverige insjuknar över 55 000 personer varje år. Det faktum att var tredje person kommer att drabbas av en cancersjukdom någon gång under sin livstid innebär, förutom ett stort mänskligt lidande, att samhället står inför stora folkhälsopolitiska utmaningar att nå medborgarna med sina hälsofrämjande och hälsoförebyggande insatser. LÄS MER

 4. 4. Elin Wägner i 1920-talet : Rörelseintellektuell och internationalist

  Författare :Birgitta Wistrand; Margaretha Fahlgren; Eva Heggestad; Bibi Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap; 1920-talet; Fogelstad; Tidevarvet; Gandhi; Follett; Mayreder; Vaerting; pacifism; kväkare; kärlek; kyrkan; kvinna; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen, som undersökt Elin Wägners skönlitterära författarskap och journalistik under 1920-talet, visar att det är då hon stiger fram som en internationell rörelseintellektuell. Då formulerar hon sina åsikter om hur världen bör styras och hur kvinnor och män skall agera för att nå jämställdhet och fred, frågor som kom att stå i fokus för hennes liv och fortsatta författarskap. LÄS MER