Sökning: "korrektiv rättvisa"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden korrektiv rättvisa.

 1. 1. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Författare :Mårten Schultz; Jan Kleineman; Bjarte Askeland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER

 2. 2. Engagemang i Lutherhjälpen : studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva

  Författare :Lars Rubin; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lutherhjälpen; Church of Sweden Aid; voluntary work; involvement; engagement; Motive; incitement; development co-operation.; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the incitement to commitment and voluntary work. The overall problem is the question why you get involved in voluntary work for an organisation like Lutherhjälpen, the organisation for international development co-operation of the Church of Sweden, one of the largest NGOs of the country. LÄS MER