Sökning: "kontrollerad inkorporering av partiklar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kontrollerad inkorporering av partiklar.

  1. 1. Control of particles codeposition and strengthening mechanisms in nickel based nanocomposite coatings

    Författare :Santiago Pinate; Caterina Zanella; Peter Leisner; Mari Lindström; Jönköping University; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dispersion coatings; nanocomposite; Controlled particles codeposition; Surface treatment; ζ-potentials; Pulse-reverse deposition; Ultrasound agitation; Electrocrystallisation; Microstructure; Strengthening mechanisms; Hardness; Wear; Dispersionsbeläggning; nanokomposit; kontrollerad inkorporering av partiklar; ytbehandling; zeta-potential; bipolär pulsplätering; ultraljudsomrörning; elektrokristallisation; mikrostruktur; härdningsmekanism; hårdhet; nötning;

    Sammanfattning : Surface durability is a key factor in the service life of components. Depending on the aggressiveness of the environment, surface deterioration by wear or corrosion leads to failure of the bulk material and eventually to the loss of functionality of the component. LÄS MER