Sökning: "kontextuellt perspektiv på lärande"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden kontextuellt perspektiv på lärande.

 1. 1. Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken : Ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardagskunskap och forskning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Cristina Robertson Hörberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Teachers' knowledge-utilisation is the main subject of this dissertation and attention is payed to connections between theory and practice. This focus also includes the environment in which the thinking and acting teacher has to interact. LÄS MER

 2. 2. "...världens skridskotystnad före Bach" historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Weman Ericsson; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historically informed performance practice; contextual musical ontology; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; authenticity; socio‐cultural context; social constructionism; musical work; intention; interpretation; flute; sonata; Aesthetic subjects - Music; historiskt informerad uppförandepraxis; kontextuell musikontologi; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; flöjt; musikverk; interpretation; socio-kulturell kontext; socialkonstruktionism; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Performance; Musikalisk gestaltning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore the so-called historically informed performance movement, which also is my own musical performance tradition, from a general perspective grounded in musical philosophy. The discussions concerning this performance tradition have been dominated by different subjects, such as musical works, authenticity, intention and interpretation. LÄS MER

 3. 3. Flexibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ingrid Dash; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics education; compulsory school; Sweden; Orissa; India; flexibility in knowing; modes of knowing; authorship; agency; phenomenography; contextual analysis; intercultural perspective;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En av de viktigaste forskningsfrågorna inom matematikutbildning handlar om förståelse. Det huvudsakliga syftet med den här avhandlingen har varit att nå insikt i olika förståelseformer i skolmatematik och former av lärandeidentiteter i två lärandemiljöer. LÄS MER

 4. 4. Formalisering som hinder och möjlighet i små företag : en studie av arbetsmiljöarbete i ur ett lärandeperspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Camilla Axelsson; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Utvecklingen av krav på arbetsmiljöarbete har gått mot en ökad formalisering. Föreliggande avhandling fokuserar på de svårigheter som finns i små företag att möta de nya kraven då arbetsmiljöarbete i den typen av företag vanligen organiseras informellt. LÄS MER

 5. 5. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Britta Liljegren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med avhandlingen är att formulera en teoretiskt och empiriskt förankrad konsultationsmodell för psykologer i skolsammanhang. Idéer och handlingsstrategier tydliggörs så att de kan tillämpas, värderas och vidareutvecklas av andra yrkesutövare. LÄS MER