Sökning: "kontextuella utbildningsfenomen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kontextuella utbildningsfenomen.

  1. 1. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

    Författare :Rose-Marie Olsson; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-supported distance education; Datorstödd distansutbildning; Computer-supported distance education contextual phenomena in education flexible learning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen; Computer-assisted education; Datorstödd undervisning; datorstödd distansutbildning;

    Sammanfattning : This thesis is about the importance of context to learning processes in computer-supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer-supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. LÄS MER