Sökning: "kontextualiserade uppgifter"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden kontextualiserade uppgifter.

 1. 1. Mathematics at work : a study of mathematical organisations in Rwandan workplaces and educational settings

  Författare :Marcel Gahamanyi; Ingrid Andersson; Christer Bergsten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Workplace mathematics; school mathematics; activity theory; anthropological theory of didactics; mathematical organisation; didactic transposition; contextualised mathematical tasks.; Skolmatematik; arbetsplatsmatematik; aktivitetsteori; antropologisk didaktisk teori; matematisk organisation; didaktisk transposition; kontextualiserade uppgifter; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : To make mathematics more significant for the beneficiaries, the problem studied in this thesis is to investigate how to connect mathematical daily practices with educational contexts. The overarching aim is to investigate how to contextualise school mathematics within Rwandan cultural mathematics practices. LÄS MER

 2. 2. Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet

  Författare :Johanna Andersson; Lena Tibell; Jesper Haglund; Christina Ottander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; children; drawings; conceptions; heat; mixning; human body; living min-living; barn; teckningar; föreställningar; värme; blandning; människokroppen; levande inte levande;

  Sammanfattning : Barns föreställningar utgör en viktig del i deras begreppsbildning inom naturvetenskap vilket betonas inom konstruktivismen. I denna avhandling utgör en socialkonstruktivistisk syn på lärande det teoretiska ramverket. LÄS MER