Sökning: "konstruktivistisk grundad teori"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden konstruktivistisk grundad teori.

 1. 1. Exploring 'couplehood' in dementia : a constructivist grounded theory study

  Författare :Ingrid Hellström; Ulla Lundh; Mike Nolan; Ingegerd Fagerberg; Hälsouniversitetet Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ; Linköpings universitet Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning :   The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 2. 2. Återkoppling i lågstadieklassrum

  Författare :Elisabeth Eriksson; Robert Thornberg; Lisa Björklund Boistrup; Gunnel Colnerud; Kari Smith; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; Field studies; Grounded theory; Primary school; Students’ perspective; Teachers’ perspective; Elevers perspektiv; Fältforskning; Grundad teori; Lågstadiet; Lärares perspektiv; Återkoppling;

  Sammanfattning : Återkoppling är en del av det vardagliga arbetet i klassrummet och även en del av lärares bedömningspraktik. Syftet med avhandlingen är att utforska och begreppsliggöra den återkoppling som kommuniceras från lärare till elev i det vardagliga arbetet i lågstadieklassrum. LÄS MER

 3. 3. Välbefinnande och demens : Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Författare :Iréne Ericsson; Sofia Kjellström; Bo Malmberg; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER

 5. 5. Exploring mental health and potential health assets in young people

  Författare :Katrin Häggström Westberg; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Maria Nyholm; Catrine Kostenius; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mental health; health assets; young people; adolescents; help-seeking; user perspective;

  Sammanfattning : Young people in Sweden generally claim to have a good quality of life, but also report increasing mental health problems. It is a concern that only a minority of young people seek and/or access support when encountering mental health problems as mental health is a fundamental human right and integral to a positive development in both childhood and throughout the lifespan. LÄS MER