Sökning: "koncentrationssvårigheter"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet koncentrationssvårigheter.

 1. 1. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Författare :Catrin Tufvesson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify environmental factors that affect children with ADHD, autism, and Down's syndrome and their ability to concentrate in their learning environment at school. The issue of this research is not to dismiss any of the additional resources these children are in need of; instead it is to suggest how to arrange learning environments in the most supportive way possible based on the initial needs of these children. LÄS MER

 2. 2. Factors of impotance for women's health at midlife with special emphasis on effect by sex steroids

  Författare :Cairu Li; Kardiovaskulär forskning - epidemiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrologi; reproduktion; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; sexualitet; andrology; gynaecology; Obstetrics; lipids; carbohydrate metabolism; norethisterone acetate; estradiol; HRT; symptomatology; Menopause; midlife women;

  Sammanfattning : Menopause is not a disease, but may bring about a wide range of health complaints and increase some risks of illnesses. The aim of this study was to evaluate the general health status and influences of background factors on symptomatology among a cohort of Swedish women aged 50-64 years, with specific emphasis on the effects of hormone replacement therapy (HRT) by investigating a profile of HRT use, long-term effects of HRT by different tapes and routes of administration as well as clinical and metabolic changes by use of low dose HRT. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet

  Författare :Tina Eriksson-Sjöö; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Health promotion; Refugees; Arabic-speaking; Health-related quality of life HRQoL ; Health and medical care; Migration;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva resultat från en kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genomgår SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade livskvalitet som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofrämjande gruppaktivitet (Hälsoskola) beskriver före, efter samt vid en sexmånaders uppföljning av aktiviteten. Design, metod, urval: Urvalet deltagare i delstudie I var nyanlända arabisktalande flyktingar bosatta i Fosie stadsdel i Malmö och som deltog i SFI utbildning. LÄS MER

 4. 4. Traumatic brain injuries and whiplash injuries : epidemiology and long-term consequences

  Författare :Johan Styrke; Britt-Marie Stålnacke; Ulf Björnstig; Peter Sojka; Per-Olof Bylund; David Cassidy; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Traumatic Brain Injuries; Whiplash Injuries; ; Epidemiology; ; Follow-up Studies; Cohort Studies; Epidemiology; epidemiologi; kirurgi; Surgery; rehabiliteringsmedicin; Rehabilitation Medicine;

  Sammanfattning : BackgroundThe incidence of traumatic brain injuries (TBI) is about 500 cases per 100,000 inhabitants per year, a majority of which are mild TBI (MTBI). The incidence of whiplash injuries is about 300/100,000/year. LÄS MER

 5. 5. Health and quality of life during years at University : Studies on their development and determinants

  Författare :Marjan Vaez; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Självskattad hälsa; berusningsdrickande; stress; akademisk prestation; universitetsstudent Self-rated health; binge drinking; stress; academic achievement; university student;

  Sammanfattning : Övergången till och livet under universitetsåren innebär en känslig utvecklingsperiod för många unga vuxna. Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om universitetsstudenters hälsostatus och livskvalitet, om hur dessa påverkas och hur de i sin tur påverkar studenternas akademiska prestation. LÄS MER