Sökning: "kommunikativt handlande"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden kommunikativt handlande.

 1. 1. Recognition of Prior Learning in Health Care : From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition

  Författare :Fredrik Sandberg; Per Andersson; Andreas Fejes; Kjell Rubenson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RPL; health care; health care assistant; critical social theory; communicative action; recognition; adult education; adult learning; Jürgen Habermas; Axel Honneth; Validering; omvårdnad; vårdbiträde; kritisk samhällsteori; kommunikativt handlande; erkännande; vuxnas lärande; Jürgen Habermas; Axel Honneth;

  Sammanfattning : During the last decades Recognition of Prior Learning (RPL) has become a more frequently used method to recognise adult’s prior learning. This thesis analyses a process of RPL in health care, where health care assistants are assessed against subjects in the upper-secondary health care program. LÄS MER

 2. 2. Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter

  Författare :Agneta Simeonsdotter Svensson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspedagogik; Kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Symbolisk interaktionism; barns perspektiv; förskoleklass; pedagogisk samling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter inom förskoleklassens pedagogiska samling. Undersökningen har som mål att öka förståelsen för barns handlande i en situation som för dem erfars som svår eller en svårighet. LÄS MER

 3. 3. Den pedagogiska praktikens janusansikte: om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser

  Författare :Lena Fritzén; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical action; pedagogical practice; communicative action; strategic action; didactics; primary and secondary school; teacher training; special homes for juveniles; dialectics; curriculum theory; Pedagogy and didactics; critical ethnography; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Pedagogical practice is, in several important considerations, contradictory in character. In this dissertation attenention is drawn towards the field of tension that prevails between pedagogical action, which can be descibed in terms of strategic processes and communicative pedagogical action. LÄS MER

 4. 4. Interpersonell kommunikation : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik; Hearing impairment;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER