Sökning: "kommunikativa praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden kommunikativa praktiker.

 1. 1. La Commission européenne et ses pratiques communicatives : Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse

  Författare :Maria Lindholm; Jan Anward; Geert Jacobs; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; European Commission; EU; press releases; EU communication policy; communicative practices; communicative dilemma; communicative genres; communication situation; genre analysis; ethnography; tense variation; text pattern; text production; Europeiska kommissionen; EU; pressmeddelanden; EU:s kommunikationspolitik; kommunikativa praktiker; kommunikativt dilemma; kommunikativa genrer; kommunikationssituation; genreanalys; etnografi; tempusvariation; textmönster; textproduktion; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras Europeiska kommissionens kommunikativa praktiker i ljuset av de pressmeddelanden som dagligen distribueras till världens största presskår i Bryssel, men också via internet till andra journalister och allmänheten.Övergripande syften med avhandlingen är att beskriva textproduktionen i denna en av världens största textproducenter och att lyfta fram den, hittills förvånansvärt osynliga, språkliga dimensionen av kommissionens kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Kulturspezifische Interaktionsstile oder Wenn schwedischsprachige und deutschsprachige Arbeitskollegen im Restaurant zu Mittag essen : Eine Studie zur Einbettungskultur in kommunikativer Praxis

  Författare :Christoph Röcklinsberg; Angelika Linke; Jan Anward; Helga Kotthoff; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural theories; cultural styles; communicative practices; embedding culture; intercultural communication; Swedish; German; semiotics; anthropological linguistics; Kulturthema Essen ‘cultural theme meat’ ; talk-in-interaction; talk at work; men’s talk; chronemics; customs and ritual; cultural dimensions.; Kulturteori; kulturella stilar; kommunikativa praktiker; embedding culture ’inbäddningskultur’ ; interkulturell kommunikation; svenska; tyska; semiotik; antropologisk lingvistik; Kulturthema Essen ’kulturtema mat’ ; kulturell samtalsanalys; samtal vid jobbet; män i samtal; kronemik; ritual; kulturella dimensioner; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Interactions are formed and shaped differently from culture to culture. This thesis focuses on this phenomenon and in the first part deals with (from a theoretical view) the question, how the interplay between language-use and culture can be described. LÄS MER

 3. 3. VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET? : Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap

  Författare :Karin Allard; Ulrika Tornberg; Bengt-Olov Molander; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human rights perspective; plurilingualism; Swedish Sign Language; practises of communication; performativity; ethnography; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. LÄS MER

 4. 4. Different Voices - Different Stories : Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Författare :Eleonor Antelius; Lars-Christer Hydén; Marja-Liisa Honkasalo; Andrew Sparkes; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. LÄS MER

 5. 5. Den kommunikativa utmaningen : en studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation

  Författare :Charlotte Simonsson; Institutionen för kommunikation och medier; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Press and communication sciences; matrix organization; organizational culture; organizational communication; sense making; dialogue; leadership; management of meaning; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is communication between managers and subordinates in a modern organization. The research questions are concerned with ideas, practices and organizational conditions in relation to leadership communication. LÄS MER