Sökning: "kommuner"

Visar resultat 1 - 5 av 195 avhandlingar innehållade ordet kommuner.

 1. 1. Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk

  Författare :Eva Gustavsson; Mats Lundmark; Ingemar Elander; Gunilla Andrae; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networks The notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 3. 3. När det lokala tar hand om det centrala -hur två kommuner omvandlar den statliga styrningen av skolan

  Författare :Ylva Mühlenbock; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statlig styrning; kommuner; skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bostadsanpassningsbidraget i Sveriges kommuner : kostnadsvariation och handläggningsprocess

  Författare :Hanna Svensson; Tore J Larsson; Eva-Lotta Thunqvist; Susanne Iwarsson; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. LÄS MER

 5. 5. Till invånarnas tjänst : om marknadsorientering i kommuner

  Författare :Jan-Erik Jaensson; Tomas Müllern; J-E Jaensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER