Sökning: "kollaps resistans"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kollaps resistans.

  1. 1. Bonding Ability Distribution of Fibers in Mechanical Pulp Furnishes

    Detta är en avhandling från Sundsvall : FSCN - Fibre Science and Communication Network

    Författare :Sofia Reyier; Mittuniversitetet.; [2008]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fiber; mechanical pulp; bonding ability; fiber characterization; Bonding Indicator; BIN; acoustic emission; hydrocyclone; Fiberlab; collapse resistance; fibrillation; Fiber; mekanisk massa; bindningsförmåga; fiber karakterisering; Bindnings Indikator; BIN; akustisk emission; hydrocyklon; Fiberlab; kollaps resistans; fibrillering; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

    Sammanfattning : This thesis presents a method of measuring the distribution of fiber bonding ability in mechanical pulp furnishes. The method is intended for industrial use, where today only average values are used to describe fiber bonding ability, despite the differences in morphology of the fibers entering the mill. LÄS MER