Sökning: "koinônos"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet koinônos.

  1. 1. Sharers in Divine Nature : 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context

    Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

    Författare :James M Starr; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hellenistic philosophy; incorruption; virtue; ethics; participation; knowledge; koinônos; divine nature; Epictetus; Seneca; Stoicism; Plutarch; Philo; Josephus; Old Testament; Paul; 2 Peter; General Epistles; Bible; New Testament; Corpus Hellenisticum; Bibelvetenskap;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är ett teologiskt studium av ett i biblisk litteratur säreget uttryck som angår livets mening: ”att ni skall bli delaktiga av gudomlig natur” (2 Petrus 1:4). Efter en analys av 2 Petrus 1:1-11 undersöks några utvalda texter tillgängliga vid första århundradet som behandlar temat ”att bli delaktiga av gudomlig natur”. LÄS MER