Sökning: "kognitiv miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden kognitiv miljö.

 1. 1. Exploring resident thriving in Swedish nursing homes : the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

  Författare :Sabine Björk; David Edvardsson; Marie Lindkvist; Anders Wimo; Jimmie Kristensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thriving; everyday activities; environment; cognitive impairment; neuropsychiatric symptoms; nursing homes; nursing; Trivsel; vardagliga aktiviteter; miljö; kognitiv svikt; neuropsykiatriska symptom; särskilda boenden; omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundThe population living in nursing homes is generally characterized by high age and female sex, as well as by physical and cognitive impairments. Also, negative symptoms such as pain and neuropsychiatric symptoms are reportedly common. LÄS MER

 2. 2. Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer : attityder, processer, innebörder

  Författare :Anita Nilsson; David Edvardsson; Birgit. H Rasmussen; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute care; attitudes; care management; cognitive impairment; grounded theory; health professionals; measurements; nursing; older people; perception; personal-professional integrity; person-centred care; phenomenological hermeneutical; akutsjukvård; attityder; fenomenologisk hermeneutik; grounded theory; kognitiv svikt; organisation; omvårdnad; personcentrerad vård; personlig-professionell integritet; skattningar; vårdpersonal; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Äldre personer med kognitiv svikt, exempelvis i form av demenssjukdom, delirium eller depression, är en vanligt förekommande population inom svensk sjukhusvård. Dessa äldre kan ha särskilda behov till följd av en försämrad kognition, men litteraturen tyder på att akutsjukhusens miljö, organisation och vårdprocesser inte alltid stödjer tillgodoseendet av dessa behov. LÄS MER

 3. 3. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Författare :Catrin Tufvesson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify environmental factors that affect children with ADHD, autism, and Down's syndrome and their ability to concentrate in their learning environment at school. The issue of this research is not to dismiss any of the additional resources these children are in need of; instead it is to suggest how to arrange learning environments in the most supportive way possible based on the initial needs of these children. LÄS MER

 4. 4. Movement Behaviors and Cognitive Health for Office Workers

  Författare :Emil Bojsen-Møller; Maria Ekblom; Jonna Nilsson; Carl-Johan Boraxbekk; Teresa Liu-Ambrose; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Movement behavior; Physical activity; Sedentary behavior; cognitive functions; neuroplasticity; Medicin Teknik; Medicine Technology;

  Sammanfattning : The lifetime trajectories of movement behavior and cognitive functioning depend on complex interactions between genetic and environmental factors. There is substantial evidence suggesting that physical activity benefits cognitive functions. However, how sedentary behavior and the composition of movement behaviors (i.e. LÄS MER

 5. 5. Tyre-road Interaction: a holistic approach to noise and rolling resistance

  Författare :Tiago Vieira; Sigurdur Erlingsson; Ulf Sandberg; Anders Genell; Hans Jonasson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; pavement; surface; texture; noise; rolling resistance; tyre; Vägbeläggning; vägyta; textur; buller; rullmotstånd; däck; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Energy dissipation, fuel consumption, real-estate property prices and health issues are some of the aspects related to the tyre/pavement interaction and its functional properties of rolling resistance and noise. The first two aspects are affected by the tyre/road interaction as energy is dissipated mostly by hysteretic losses as the tyre is subjected to dynamic deformations when contacting the pavement surface. LÄS MER